"Postal Savings as a Means of Reducing Poverty" 

यस कार्यालयको नेतृत्व नेपाल प्रशासन सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको उपसचिवबाट हुने व्यवस्था रहेको छ । हाल यस कार्यालयमा उपसचिवदेखि सहायकस्तरसम्मका जम्मा १३ जना कर्मचारीहरुको दरबन्दी रहेको छ । कार्यालयको संगठनात्मक स्वरुप निम्नानुसार रहेको छ |

Organogram

स्वीकृत दरबन्दी र पदनाम

 उपसचिव, नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह – १

 शाखा अधिकृत, नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह – २

 नायव सुब्बा, नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह – ३

 लेखाअधिकृत, नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह – १

 कम्प्युटर अपरेटर, नेपाल विविध सेवा – १

 खरिदार, नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह – ३

 कार्यालय सहयोगी, श्रेणीविहिन – २

News and Events

Under Secretary

Januka

Subedi

Section Officer

Prakash Neupane

Section Officer

Jagat Ram

Sukamani

Back to Top