"Postal Savings as a Means of Reducing Poverty" 

प्रस्तुत बिषयमा देशभरमा संचालित हुलाक बचत बैंकहरुको आ.ब. २०७३/७४ को निक्षेप व्यबस्थापन सम्बन्धमा ..

Under Secretary

Januka

Subedi

Section Officer

Prakash Neupane

Section Officer

Jagat Ram

Sukamani

Back to Top